Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELU

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych przez nasz hotel,
Goście zobowiązani są do zapoznania się z jego zasadami, oraz ich przestrzegania.

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu GWAREK, zwane dalej „pokojami”, wynajmowane są na doby hotelowe.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu, do godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w dniu najmu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Podany w rezerwacji czas pobytu jest wiążący dla Hotelu i dla Gościa.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, należy zgłosić w Recepcji, najpóźniej do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu.
 6. Hotel uwzględni wyżej wymienione życzenie w miarę posiadanych możliwości.
 7. Najmujący pokój Gość hotelu nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 8. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do 7:00.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju, po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji hotelu.
 11. Zachowanie Gości i osób przebywających na terenie hotelu, nie powinno zakłócać spokoju innych Gości.
 12. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza powyższą zasadę.
 13. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 14. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, pracowników hotelu, lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 15. W przypadku stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości związanych z brakiem wyposażenia, usterek, itp., należy niezwłocznie poinformować o tym pracowników Recepcji.
 16. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy, lub osób go odwiedzających. Recepcja hotelu ma prawo obciążyć Gościa za powstałe szkody.
 17. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych tego typu urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój, oraz przed pójściem spać, Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 20. Przedmioty wartościowe, oraz pieniądze powinny być zdeponowane w administracji hotelu, przez Biuro, bądź pracownika Recepcji.
 21. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, zostaną przechowane przez 3 miesiące od daty wyjazdu.
 22. Przez cały czas pobytu w hotelu, dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 23. Wszelkie inne aspekty przepisów obowiązujących na terenie Hotelu, nie określone normatywami powyższego Regulaminu, objęte są postanowieniami Kodeksu Prawa Cywilnego oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Pozostając do Państwa dyspozycji, życzymy udanego pobytu w naszym Hotelu,
Dyrekcja z Pracownikami